Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

CÁCH HẠCH TÓAN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐÓAI

Hỏi: Công ty em vừa được kiểm toán, khi công ty kiểm toán vào thì có đề nghị cty em điều chỉnh lại lợi nhuận sau thuế phải trừ đi khoản đánh giá lại ngoại tệ cuối năm nhưng lại không tư vấn rõ ràng. Em không thể phân biệt được khhi nào thì dùng TK 413, khi nào thì dùng luôn tài khoản doanh thu và chi phí hoạt động tài chính (TK635, TK 515). Tại sao khi phát sinh chênh lệch thì lúc có thể là chi phí tính thuế. lúc lại không? Mong ban quan trị giúp em. (có thể bỏ qua hoạt động XDCB ạ, vì em không làm trong lĩnh vực đó)
trả lời: Tài khoản 413- chênh lệch tỷ giá hối đoái có hai tài khoản cấp hai, đó là TK 4131- Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính và TK 4132- chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB.

Theo quyết định 15 của bộ tài chính thì:

"Doanh nghiệp chỉ phản ánh các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vào TK413 trong cách trường hợp:

- chênh lệch tỷ giá hối đôái đã thực hiện và các chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại vào cuối năm tài chính, của hoạt động XDCB trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập.

- Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính của hoạt động sản xuất kinh doanh"

Bởi vậy, trong kỳ, khi có phát sinh về chênh lệch tỷ giá hối đoái, em không được sử dụng tài khoản 413 mà sử dụng ngay sang tài khoản 635 hoặc tài khoản 515.

Em chỉ được sử dụng tài khoản 413 khi phát sinh chênh lệch đánh giá lại cuối năm tài chính hoặc trong giai đoạn XDCB.

Theo thông tư Số: 134/2007/TT-BTC có ghi:


"2.23. Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính; lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh) sẽ không được tính là chi phí hợp lý."

và:

"7. Thu nhập về chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được tính là doanh thu chịu thuế không bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh)."

Tức là khi phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái trong kỳ thì sẽ hạch toán vào doanh thu- chi phí, còn khi em sử dụng tài khoản 413 vào cuối năm tài chính thì sẽ không được tính thuế.


Công ty em hiện đang trong giai đoạn Đầu tư, chưa đi vào hoạt động.khoản chênh lệch lãi ngân hàng em đã đưa vào TK 4132 "Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản" em đã treo vào TK 4132 để khi cty đi vào hoạt động mới KC qua 515 (hoặc 635 nếu lỗ) e làm như vậy có đúng ko ạ

Bạn làm vậy là đúng rồi đó.
Tài khoản 4131: Phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động kinh doanh kể cả hoạt động đầu tư XDCB
Tài Khoản 4132: Phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB ( giai đoạn trước hoạt động).
Khi kết thúc hđ đầu tư XDCB thì k/c
Nếu ps lãi:
Nợ TK 4132
Có TK 3387-Nếu phân bổ dần ( tối đa 5 năm)
Có TK 515
Nếu ps Lỗ
Nợ TK 635
Nợ TK 242- Nếu phân bổ dần
Có 4312

Không có nhận xét nào: