Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Hạch toán giá tri chi phí nhà thầu phụ

khi công trình chưa kết thúc còn đang trong quá trình dở dang ta hạch tóan phần giá trị mà nhà thầu phụ xuất hóa đơn No Tk 627,1331/Co Tk 131 theo giá trị từng hạng mục công trình. Cuối kỳ kết chuyển tòan bộ Tk 627 sang Tk 154 của công trình đó ( nên theo dõi chi tiết). Khi quyết tóan công trình kết chuyển tòan Tk 154 sang Tk 632 rồi xách định lãi lỗ so với giá giao thầu.

Không có nhận xét nào: