Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

HẠCH TOÁN KHI HÓA ĐƠN VỀ SAU

Các trường hợp hạch tóan khi hóa đơn về sau
khi nhập hàng hóa nguyên vật liệu chưa có hóa đơn về cùng, căn cứ vào biên bản giao nhận ( đơn giá trên hợp đồng ) để xác định giá tạm tính ta hạch tóan
Nợ TK 152,156/Co Tk 331 (giá tạm tính)
khi xuất bán/dùng hàng hóa NVL ta hạch tóan
No Tk 621,632/Co Tk 152,156 = giá tạm tính
khi hóa đơn về
nếu không có chênh lệch gì với giá tạm tính ở trên
khi đó ta chỉ hạch tóan phần VAT
No Tk 1331/Co Tk 331 = gía trị VAT trên hóa đơn
nếu có chênh lệch về giá tạm tính
TH: giá trị trên hóa đơn lớn hơn giá tạm tính
ghi NoTk 152,156/CoTk 331 = giá trị chênh lệch
No Tk 621,632/Co Tk152, 156 = giá chênh lệch ( xuất thêm )
TH: giá trị trên hóa đơn nhỏ hơn giá tạm tính ta ghi
ghi NoTk 331/Co 152,156 = ghi âm giá trị chênh lệch ( trong phần giễn giải bút tóan ghi: hạch tóan điều chỉnh giá trị hàng nhập kho, giảm công nợ đã ghi nhận của cty ABC nhà cung cấp)

Không có nhận xét nào: